Objecte

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l’Ajuntament de Roda de Berà, si el gos està censat en aquest municipi i és on resideix habitualment.

 
 

Quins són els gossos considerats potencialment perillosos?

 1. Els que pertanyen a les races o als encreuaments següents: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, gos de presa canari, rottweiler, Sttafordshire bull terrier, terrier Staffordshire americà i tosa japonès (tosa inu).
 2. Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
 3. Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 4. Els ajuntaments poden determinar quins gossos que no pertanyen a les races relacionades a l’apartat a) són potencialment perillosos, si compleixen una sèrie de característiques previstes a la normativa.

No obstant, aquest Ajuntament no ha ampliat la relació de races o encreuaments de gossos potencialment perillosos previstes a la llei catalana 10/1999, de 30 de juliol, i a la llei estatal 50/1999, de 23 de desembre.

Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys. Per tant, s’haurà de renovar transcorregut aquest termini si encara s’està en possessió del gos.

 
 

Qui ho pot demanar?

 • La persona física propietària del gos potencialment perillós.
 • La persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós.

Requisits:

 1. Ser major d’edat.
 2. No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidis, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no haver estat privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
 3. No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt Greus amb alguna de les sancions accessòries previstes a la llei estatal 50/1999, de 23 de desembre.
 4. No haver estat sancionat/ada per infraccions Greus o molt Greus que impliquen el comís de l’animal, d’acord amb la llei catalana 10/1999, de 30 de juliol.
 5. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gosos potencialment perillosos.
 6. Acreditació d’haver formalitzar una assegurança de RC per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253.-€. En la pòlissa hauran de figurar les dades d’identificació de l’animal.
 
 

Període de presentació

Durant tot l’any, però sempre amb caràcter previ a la tinença del gos potencialment perillós. En cas de presentació presencial, de dilluns a divendres, durant l’horari d’atenció al públic, de 9 a 14 hores.

 
 

Termini de la tramitació

El termini de tramitació és el temps en que l’Administració competent ha de resoldre de forma expressa la sol·licitud efectuada. Aquest termini se suspèn davant requeriments de documentació complementària efectuats a l’interessat.

Com sigui que no hi ha previst a la normativa específica un termini concret per resoldre, s’ha d’aplicar el general de 3 mesos des de la data d’entrada de la sol·licitud, previst a l’article 42.3 de la llei 30/92, de 26 de novembre.

En cas de no resoldre en el termini establert, la sol·licitud s’entén estimada.

 
 

Lloc de presentació de la documentació

A l'Oficina d’Atenció al Ciutadà situada a les dependències municipals, al carrer Joan Carles I, 15.

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

 
 

Documentació a presentar

 • Sol·licitud, segons model normalitzat.
 • Certificat emès per l’òrgan competent del Ministeri de Justícia, acreditatiu de no haver estar condemnats pels delictes relacionats en la lletra b) de l’apartat de requisits.
 • Declaració responsable, segons model normalitzat, acreditatiu del compliment del requisit relacionat en la lletra c) i d) de l’apartat de requisits.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica, emès pels centres de reconeixement per obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat.
 • Còpia de la pòlissa de RC a que es refereix la lletra f) de l’apartat de requisits.
 • Una descripció del lloc on habitarà l’animal. 
 
 

Cost del tràmit en aquesta Corporació

38,60€, segons l’ordenança fiscal número 6.

 
 

Òrgan competent per resoldre la sol·licitud

L’alcaldia, tret que no ho delegui en altre òrgan administratiu.

Règim de recursos administratiu. És d’aplicació el règim ordinari de recursos establert per la llei 30/1992, de 28 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

 
 

Més informació

Oficina d’Atenció al Ciutadà i departament de Serveis jurídics.
Tel. 977 657 009. ext. 155 / 132 / 169
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 
 

Normativa aplicable

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta