Alta en el padró d'habitants per canvi de residència

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Les seves dades constitueixen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Les certificacions que d'aquestes dades s'expedeixin tindran caràcter de document públic i fefaent per a tots els efectes administratius.

Tota persona que visqui en Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en el qual resideixi habitualment. Qui visqui en diversos municipis, o en diversos domicilis dins del mateix municipi, haurà d'inscriure's únicament en el qual habiti durant més temps a l'any.

L’alta al Padró d’habitants és la tramitació necessària per inscriure's en el padró municipal d'habitants de Roda de Berà, derivada del canvi de residència procedent d'un altre municipi de l'Estat espanyol o de l'estranger.

Pot ser un moviment individual o col·lectiu i tenir diferents motius:

 • Procedents d'altres municipis.
 • Persones que no saben en quin municipi estan empadronades.
 • Persones que no estan empadronades en cap municipi.

Com es fa?

Presencialment:
A l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, carrer Joan Carles I, 15. En horari de 9 a 14 hores, els dimarts i dijous. Cal demanar cita prèvia. Tel. 977 657 009.

Amb la presentació de tota la documentació necessària, l'empadronament es fa efectiu immediatament.

Tramitació online:
Mitjançant la seu electrònica.
Cercar: Sol·licitud d'Alta de la Inscripció en el Padró Municipal d'Habitants

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona física major d'edat que hagi d'empadronar-se.
En el cas que no faci la sol·licitud la persona o persones interessades, cal adjuntar l'autorització corresponent.

Quan es pot fer?
S'ha de fer quan es produeix el canvi de residència.


Documentació que cal presentar

1. Documentació d'identitat personal:

  • Persones de nacionalitat espanyola: DNI o Passaport.
  • Persones estrangeres comunitàries: Certificat de Registre de Ciutadà de la Unión i passaport o document nacional d'identitat vàlid i en vigor del sol·licitant.
  • Persones estrangeres no comunitàries: targeta d'identitat d'estranger o passaport. 
  • Si hi ha menors d'edat: Llibre de família o certificat de naixement.
  • En els supòsits de separació o divorci: les inscripcions en el Padró o modificacions de les seves dades s'instaran en exclusiva pel progenitor que ostenti la guarda i custòdia, la qual cosa s'haurà d'acreditar mitjançant còpia de la corresponent resolució judicial.
  • En cas d'empadronar-se els fills amb el pare o mare únicament: autorització de l’altre progenitor, tret que la guarda i custòdia del menor estigui confiada en exclusiva al qual realitza la sol·licitud. Excepcionalment, en defecte d’autorització, declaració responsable del sol·licitant de tenir la guarda i custòdia del menor i capacitat legal suficient per a fer la inscripció o el canvi de domicili en el Padró municipal.
  • En cas de l'empadronament de menors en un domicili diferent al dels pares que ostentin la seva guarda i custòdia: autorització per escrit de tots dos progenitors, o d'un d'ells juntament amb la corresponent declaració responsable, tret que aquest tingui confiada en exclusiva la guarda i custòdia.

Altres documents que poden considerar-se vàlids per a la identificació, a part dels anteriorment citats, són els següents:

  • La fotocòpia de qualsevol document d'identificació sostret o extraviat, tant si estava en vigor com caducat, sempre que vagi acompanyada per la denúncia formulada sobre aquest tema davant la Policia, juntament amb la sol·licitud de renovació del propi document i sempre que aquesta sol·licitud suposi pròrroga de validesa.
  • La cèdula d'inscripció, que substitueix al passaport i es concedeix a Espanya a aquells estrangers als quals, per alguna raó, el seu país no els documenta o a aquells que manquen de nacionalitat (apàtrides).
  • Els títols de viatge: es tracta de documents expedits, igual que els passaports, per les autoritats competents del país d'origen o procedència dels seus titulars o per organitzacions internacionals habilitades per a això pel dret internacional i que, en tot cas, han de contenir dades suficients per a la determinació de la identitat i nacionalitat dels titulars.
  • Els documents provisionals d'identitat que es faciliten als sol·licitants d'asil i que s'expedeixen una vegada s'ha admès a tràmit la sol·licitud, no resultant vàlids els documents provisionals de sol·licitud d'asil en els quals s'especifica que és un document provisional en espera de ser o no admesa a tràmit la seva petició.
  • La fotocòpia compulsada pel Ministeri de l'Interior, Jutjats o Tribunals d'un passaport en vigor retingut, que serà vàlida durant el temps de vigència del citat passaport.
  • El permís de conducció espanyol, havent d'acreditar-se les dades obligatòries que no consten en el mateix (sexe, nacionalitat i lloc de naixement) mitjançant un altre document.

2. Documentació justificativa de l'habitatge:

 • En el cas d'habitatges desocupats (amb cap persona empadronada a l'habitatge): 
  • Escriptura de compra venda, contracte d'arrendament juntament amb el darrer rebut derivat del contracte d'arrendament, autorització del propietari o última factura d'empresa subministradora de serveis on consti el domicili i el nom del titular.
 • En el cas d'habitatges on ja constin persones empadronades caldrà:
  • Autorització d’alguna persona, major d'edat, que ja figuri empadronada en el domicili i disposi d'algun títol acreditatiu de la possessió de l'habitatge, el qual s'haurà de presentar en el moment de fer la gestió corresponent.

Com es tramita?

En el cas de presentar tota la documentació indicada, l’empadronament es farà efectiu de forma immediata.

En cas de no aportar tota o part de la documentació indicada en els punts 1 i 2 anteriors, l’empadronament no es podrà fer efectiu immediatament i caldrà tramitar el corresponent expedient per comprovar els requisits legals del tràmit d’alta en el padró municipal de Roda de Berà. A aquests efectes, l’interessat haurà de formular la corresponent sol·licitud d’acord amb el model normalitzat facilitat.


Terminis

El termini per notificar a l’interessat la resolució estimant o desestimant l’empadronament és de 3 mesos a comptar des de la data de la presentació de la sol·licitud, sense perjudici que aquest termini es suspengui en els termes previstos en la llei (article 22.1.a) de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques).

Si l'Ajuntament no notifica dins de termini la resolució estimant o desestimant la sol·licitud, operarà el silenci positiu i el ciutadà quedarà amb caràcter general empadronat en aquest municipi des de la data de la seva sol·licitud.


Documents relacionats

Sol·licitud d’alta en el padró municipal d’habitatges del municipi de Roda de Berà.

Autorització d’empadronament d’un menor per part de l’altre progenitor.

Declaració responsable de tenir la guàrdia i custodia del menor que es vol empadronar.

Autorització de persona que consta empadronada en el mateix domicili.

Model d'autorització per recollir documents i realitzar tràmits.


Avís legal

De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal amb la signatura de la present, autoritza a que les seves dades de caràcter personal proporcionades en aquest document, siguin tractades  i incorporades en el fitxer denominat PADRÓ D’HABITANTS MUNICIPAL responsabilitat de l’Ajuntament de Roda de Berà.

La finalitat d’aquest tractament  és la de tramitar la seva petició i donar compliment a la obligació legal. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en el que hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a l’Ajuntament de Roda de Berà, C/ Joan Carles I, 15 Roda de Berà 43883 (Tarragona)O bé per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta