Descarrega'l aquí en pdf:
Projecte educatiu de la Llar d'Infants 'Els Petitons'


Índex

1. Introducció

2. Identificació del centre

3. Anàlisi del context

4. El projecte educatiu

5. Estructura organitzativa


1. Introducció

El projecte educatiu de l’escola bressol ”Els petitons” té com a finalitat afavorir la coherència i la continuïtat de l’acció docent i educativa com també de plasmar, d’una manera clara, la línia pedagògica del centre després d’haver analitzat la pròpia identitat interna i el context socioeconòmic i cultural del nostre entorn.

Aquest PEC, és l’eix central del centre. És el resultat d’un treball col·lectiu de l’equip educatiu i està directament relacionat amb qui som, on som i què volem englobant els objectius, la nostra pròpia identitat i la nostra tasca educativa. Aquest està vinculat a la concepció d’infància basada en la consideració i el respecte per cada infant com a éssers humans i les capacitats per aprendre a viure en llibertat.

Pel nostre equip, és un projecte que avança al nostre ritme, al dels infants i al propi dels esdeveniments socials i culturals, amb el convenciment de la necessitat d’una gran receptivitat per incorporar els canvis que la realitat demani.

Ens proposem continuar en la línia de la formació permanent, cohesionar el treball en equip, estimular les ganes d’aprendre amb una mentalitat completament oberta, avançant amb les noves tecnologies i preparats front a la realitat canviant.


2. Identificació del centre

2.1. Escola Bressol Els Petitons

Denominació: Llar d’infants “Els Petitons”.
Adreça: Carrer Reina Sofia, 17
Telèfon: 977 657 741
Titularitat: Ajuntament de Roda de Berà / municipal.

2.2. Agrupaments d’infants

Les aules i la distribució del personal del centre són les següents:

Aula de nadons: una tutora.
Una tutora de suport per l’aula de nadons.

Aula de I-1 Les Girafes: una tutora.
Aula de I-1 Els Lleons: una tutora.
Una tutora de suport aules de I-1.

Aula de P-2 Les Tortugues: una tutora.
Aula de P-2 Els Elefants: una tutora.

Direcció.


3. Anàlisi del context

La nostra escola està regulada per les lleis que li siguin aplicables en cada moment:

 • Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978.
 • Estatut de Catalunya.
 • Llei Orgànica de 2/2006, 3 de maig, d’Educació (LOE).
 • Llei d’educació de Catalunya (Lec).
 • DECRET 21/2023, de 7 de febrer, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació infantil. (DOGC núm. 8851 de 9.2.2023)
 • Decret 201/2010 pel qual es regula l’ordenació d’ensenyaments de primer cicle.
 • Instruccions d’inici de curs.

L’elaboració del PEC es farà conjuntament amb tot l’equip educatiu. Anualment es realitzarà una revisió del document amb la conseqüent millora, si es creu oportú, o hi ha algun canvi en la normativa vigent.

Les famílies seran coneixedores d’aquest document facilitant-los-hi l’accés per a que coneguin bé el seu contingut.

Aquest present document és un recull del PEC del centre, el document oficial es troba a la disposició de les famílies a la llar d’infants. Al rebedor de la llar hi trobaran un panell informatiu on allà s’informarà de l’existència dels documents que poden sol·licitar per revisar en qualsevol moment. Tot el personal del centre també és coneixedor del PEC.


4. El projecte educatiu

4.1. Trets d’identitat

4.1.1. Pluralisme ideològic i valors democràtics
La llar d’infants és respectuosa amb tots els trets diferencials de les famílies dins dels valors democràtics (diferencies culturals, ètniques, religioses) acollint a la diversitat, promovent la no discriminació i valorant la riquesa que aporta la pluralitat. També es prioritzen aquells que van adreçats al respecte, la solidaritat, la cooperació personal i creativitat. Aquest compromís amb el conjunt de valors democràtics, s’emmarca en el respecte als Drets dels Infants (Declaració universal dels Drets dels Humans, Assemblea General de les Nacions Unides, 10 de desembre de 1948 i convenció dels drets de l’infant adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, del 20 de novembre de 1989).

4.1.2. Llengua d’aprenentatge
La llengua vehicular del centre és el català: aquest centre informa a les famílies per escrit mitjançant l’app. Tok App, oralment, en reunions, xerrades... i tot es realitza en aquest mateix idioma.

4.1.3. Coeducació
Tenim en compte que la coeducació és la resposta per erradicar el sexisme, ja que significa educar en la igualtat des de la diferència. Només així es podrà aconseguir una construcció social comuna i no enfrontades.
Tot i així, caldrà treballar-ho des de la primera infància i nosaltres ho podem aconseguir dintre d’un espai privilegiat per educar en veritable igualtat. L’escola considera essencial garantir la igualtat d’oportunitats per desenvolupar plenament les aptituds dels nens i de les nenes.

4.2. Línia pedagògica

La llar segueix una línia pedagògica activa i globalitzadora basada en l’escola nova en la qual s’organitzen els espais mitjançant propostes educatives. També es té una visió de l’infant basada en el respecte i la llibertat de moviment.

La nostra premissa bàsica és que cada infant és únic: són els protagonistes del seu aprenentatge mitjançant vivències riques i de qualitat proposades per l’educadora. Aquesta actua com a guia, preparant l’espai amb l’objectiu de generar situacions de comunicació, moviment i d’autoaprenentatge.

Les aules es consideren com un tercer educador: són espais segurs, càlids i rics que es basen en proporcionar pau i un ambient harmònic perquè l’infant es desenvolupi de manera integral i experimenti lliurement. Aquest espai ha d’estar ben preparat i curós per oferir multitud d’oportunitats i materials d’infinites textures. Mitjançant el joc lliure, eina fonamental pel desenvolupament, com també la psicomotricitat, l’experimentació i la manipulació, es reproduiran vivències per construir un aprenentatge consolidat i ferm perquè es creï un desenvolupament integral i de qualitat.

Els nostres principis són els següents:

 • Afavorir moments on l’infant es valori com a persona capaç, amb habilitats i drets per formar part de la societat on vivim.
 • El joc com a part important en el desenvolupament de l’infant.
 • Mestre com a guia i no com a instructor.
 • Partir dels interessos de l’infant.
 • Coneixement evolutiu de l’infant.
 • Desenvolupar una metodologia que promou la curiositat i la creativitat, les ganes de descobrir, d’experimentar, de manipular i de comunicar-se.
 • Treballar amb l’objectiu de proporcionar un context educatiu obert, acollidor i estable, que promogui i garanteixi el benestar físic, psicològic i emocional de l’infant, així com el seu desenvolupament personal i social.
 • Promoure l’acció formativa de les educadores.
 • Oferir una atenció individualitzada.
 • Potenciar el diàleg i el treball conjunt entre escola i família oferint diferents models de participació i comunicació.

Ens definim com a centre d’inclusió educativa per tal que els infants amb necessitats educatives especifiques gaudeixin de l’atenció adequada, adoptant les mesures oportunes pel que fa a la formació de l’educadora i els recursos humans i materials necessaris per tal de potenciar la qualitat de l’atenció i la coordinació estreta entre els serveis i els professionals de diferents àmbits d’atenció primerenca.

La relació família – escola i escola – família és molt important, per aquesta raó, el centre ofereix diferents canals de comunicació: entrevistes, reunions generals a principi de curs i una d’individual durant el curs, el panell informatiu, l’agenda en l’app. Tok App i la comunicació diària a les entrades i sortides dels infants. A l’any es dóna a les famílies un informe personal de l’infant a final de curs.

Aquesta metodologia de treball fa que hi hagi un bon clima que afavoreix a tots: infants, família i educadors. També es considera convenient aproximar a l’infant al seu entorn social, cultural i natural mitjançant:

 • Sortides: es fa una sortida de convivència amb les famílies.
 • Excursions: Els infants de I-2 van a la granja “Neri” del Catllar.
 • Anualment es realitza un projecte amb la biblioteca del poble, també amb els mes grans.

Tot el personal educatiu s’organitza a partir d’un treball en equip: disposen d’unes hores de treball personal i de treball en equip.

Trobem fonamental la formació permanent de l’equip, mitjançant la participació de cursos, jornades, intercanvis d’experiències, buscant bibliografies...

4.3. Propostes metodològiques

4.3.1. Hàbits i rutines
Els hàbits i les rutines són unes de les fites més importants a la llar d’infants. S’ha de proporcionar eines a l’infant perquè sigui autònom, per enfortir la seva autoestima i promoure la seva socialització.
Aquests estan compostos de diferents estaments:

 • Els hàbits socials com saludar en arribar i marxar del centre, entendre que no han d’haver conflictes a l’hora de conviure amb els altres, aprendre a compartir, entendre que s’ha de parlar sense cridar... Normes bàsiques de convivència.
 • Els hàbits d'autonomia com donar temps a que es treguin i es posin el pitet sols, posar-se i treure les sabates, les jaquetes, abaixar-se i apujar-se els pantalons, beure aigua...
 • Els hàbits d'higiene personal com rentar-se les mans sense la necessitat de l’ajuda de l’adult, prendre importància d’anar net i/o netejar-se tot sol, demanar les coses que necessita, menjar sol...
 • Els hàbits d'ordre com aprendre a recollir els materials, llençar els papers a la brossa, desplaçar-se per la llar sense córrer...

4.3.2. Propostes i racons
Les educadores observaran els interessos i les necessitats dels nens i nenes del grup i, amb la informació recollida, oferirà les propostes respectant el ritme de cada infant. Així es crearan situacions que promoguin la creativitat, la motivació, la curiositat i la iniciativa. No s’obligarà a cap infant a que vagi a un racó determinat. Es respectarà el ritme de cadascú i es donarà l’oportunitat de que ells mateixos es regulin i vagin aprenent explorant sense límits en totes les propostes que proposi l’educadora.
Hi haurà una sèrie de racons a les estances:

 • Nadons: Racó tou, racó de moviment, racó d’experimentació i racó sensorial.
 • I1: Racó de jocs de taula, racó de moviment corporal, racó de joc pre-simbòlic, racó tou, racó d’experimentació, racó natural, racó de construcció.
 • I2: Racó de joc simbòlic, racó tou, racó artístic, racó de moviment, racó de manipulació i experimentació i racó de construcció.

4.3.3. Petit jardí aromàtic al pati
Farem un petit jardí aromàtic per poder treballar les diferents olors i textures de les plantes. També convidarem a les famílies a que portin plantes de casa seva per tenir un bonic jardí ple d’oportunitats pels infants. S’iniciaran els diferents projectes del jardí a l’inici de la primavera.

4.3.4. Festes tradicionals
S’organitzaran diverses festes de portes obertes a la llar com la Castanyera, la festa de Nadal, una rueta de Carnaval, la festa de les famílies i la de final de curs.
A la setmana de Sant Jordi es faran diferents tallers on es convidarà a les famílies a participar.
Totes aquestes jornades compartides es realitzaran perquè sigui una bonica manera de passar temps amb les famílies per afavorir i fomentar vincles afectius positius amb tota la comunitat de la llar.

4.3.5. Les emocions
Les educadores i tot l’equip educatiu de la llar fomentaran un ambient tranquil perquè l’infant se senti segur a la llar. Es fomentarà el treball de les emocions de manera globalitzada i transversal, d’aquesta manera es promourà que l’infant sigui capaç de conèixer i identificar les pròpies emocions com també intentar gestionar-les i canalitzar-les per disminuir els conflictes. Aprendran a identificar quan estan contents, tristos, enfadats...
Tot això es fomentarà des del moment 0 en que l’infant comenci la llar, treballant de manera activa, conjuntament amb la família, per afavorir els vincles afectius positius entre el nen/a i l’educadora.
Creiem que treballar aquest aspecte és molt important perquè es construeixi una estructura mental i afectiva amb uns bons fonaments per poder arribar a ser persones capaces i segures en el seu futur en convivència amb la societat.
Per aquest motiu, hem decidit crear una aula fosca per poder reforçar el treball emocional. Aquesta aula està enfocada per atendre a nens i nenes amb necessitats educatives especials però, tot i així, el seu us s’està ampliant, utilitzant-la com una eina més de treball educatiu, treballant la intel·ligència emocional, la motivació, la confiança, la integració sensorial o la calma.
És molt necessari, cada vegada més, tenir recursos per donar resposta a la diversitat del nostre centre però també ens hem de centrar en crear infants competents que sàpiguen identificar, gestionar i comprendre les pròpies emocions.

4.3.6. Aniversaris
Quan sigui l’aniversari d’un infant de la llar, se li farà una festa perquè aquell dia es senti el protagonista. Li farem una corona i les famílies hauran de portar berenar o esmorzar pels infants de l’aula. Només s’acceptarà menjar comprat per minimitzar riscos d’intoxicacions, intoleràncies o al·lèrgies dels infants.

4.3.7. Jocs d’aigua
En finalitzar el curs, s’oferirà a les famílies el servei de “la llar d’estiu” durant el mes de juliol. En aquest període de temps es realitzaran jocs d’aigua amb cubells, minimons divertits amb aigua, jocs amb bombolles de sabó i/o pintura al pati entre d’altres activitats per afavorir vivències i experiències més fresques i motivadores per aquesta època de l’any amb tanta calor.

4.3.8. Psicomotricitat
A partir del mes de desembre, quan els grups d’infants estiguin completament adaptats i hagin establert un vincle afectiu positiu amb les educadores i se sentin segurs en l’espai on es troben, passaran a les diferents aules SUM a realitzar diferents activitats psicomotrius. Es proposaran diferents circuits i racons perquè els infants puguin treballar l’equilibri, la seguretat i el domini del seu cos.

4.3.9. Altres projectes
Durant la resta del curs escolar, s’aniran desenvolupant i duent a terme diferents projectes focalitzats en cada aula. Aquest apartat queda obert a l’elecció de cada educadora atenent a les necessitats del grup.

4.4. Període d’adaptació

A l’inici de curs i per tal que l’infant s’acostumi més fàcilment a la llar d’infants, es fa un horari especial d’adaptació. El mes de setembre, els infants tenen un horari flexible.

S’ha de començar el curs com un procés durant el qual hem d’acompanyar a l’infant fent-li costat. Aquest procés serà diferent per cada nen/a. Famílies i educadores es posaran d’acord per que aquest període sigui més fàcil tant per l’infant com per les famílies.

4.5. Paper de l’educadora

Cal que l’educadora tingui unes qualitats i valors humans que possibilitin una actitud afectiva, propera, acollidora, receptiva i respectuosa vers els infants, famílies i companys/es.

També cal que sigui una professional amb capacitat i competència per tal d’organitzar, facilitar, observar i intervenir educativament al llarg del procés per tal de realitzar un intercanvi d’informació, així com per coordinar les tasques referents a l’atenció de l’infant.

L’educadora funciona com a model i transmet uns certs valors culturals i, per tant, ha de ser conscient i respectuosa vers altres valors culturals i ha de tenir cura dels missatges que dona tant als infants com a les seves famílies. Ha de ser flexible davant la diversitat de situacions que se li presentin. Aquesta flexibilitat també és important de cara al treball en equip, compartint idees i punts de vista diferents, aportant noves propostes, ajudant a crear un bon clima, valorant la pròpia feina i la dels altres, rescatant elements positius del treball quotidià.

A l’aula, sempre tindrà una actitud afectuosa i propera davant l’infant. Sempre estarà disponible, observant tot allò que passa i serà la guia per a tot aprenentatge educatiu. La mirada cap al nen/a canvia, respectant-lo en tot moment com a personeta vàlida i competent que és. Per aquest motiu, és molt important que aquesta li avanci tot allò que passarà (ara et trauré els mocs, t’ajudaré amb les sabates, què et passa...?) i creant rutines per seguir-les dia rere dia.

4.6. Modalitat de gestió

La llar d’infants està gestionada per l’ajuntament del municipi. A nivell econòmic, la llar d’infants es finança d’acord amb els pressupostos generals i amb subvencions del Departament d’educació i de l’Ajuntament.

Les famílies tenen un paper important dins del centre: participen en el Consell escolar i en petites col·laboracions que es demanen.


5. Estructura organitzativa

5.1. Horaris

 • Entrada al matí de 8:30h a 9:15h.
 • Sortida migdia de 12:30h a 13:00h.
 • Entrada tarda de 15:00h a 15:30h.
 • Sortida tarda de 17:00h a 17:30h.

El nostre centre té unes hores d’acollida per aquelles famílies que ho necessiten ja sigui habitualment o esporàdicament.

Acollida matinal: de 7:30h a 8:30h.

5.2. L’esmorzar

Seguint les recomanacions del manual de l’alimentació en la primera infància de 0 a 3 anys donades per l’agència de salut pública de la Generalitat de Catalunya, per fomentar uns bons hàbits saludables als infants, cal seguir els següents punts:

Aquells infants que vinguin de 7:30h a 8:30h podran dur esmorzar a la llar. Aquells infants de més de 12 mesos que entrin més tard de les 8:30h, hauran d’esmorzar a casa (com per exemple 1 tassa de llet i pa torrat amb oli i un tall de formatge tendre). A la llar, as farà el tastet de mig matí: menjaran fruita fresca de temporada. D’aquesta manera, es donaran les mateixes oportunitats a tots els infants de que mengin aliments saludables, creant moments cooperatius i de comunicació entre ells i les educadores. També es crearà l’hàbit de menjar fruita (àpat totalment saludable) perquè ho puguin adquirir com a un hàbit saludable per a l’edat adulta. Aquest petit àpat es gestiona de la següent manera:

Els infants estan al costat de l’educadora que pela i talla les diferents fruites produint-se comunicació bidireccional entre la mestra i els infants com també entre ells mateixos. Observen colors i textures, experimenten, descobreixen nous sabors, decideixen quina fruita els agrada més i quina no volen, amplien el seu llenguatge, entre d’altres aspectes.

Es treballen normes de convivència, com ara saber esperar el seu torn, tenir una bona actitud davant la situació del menjar…

L’aula de nadons i els infants més petits de les estances d’I1, els àpats es faran a demanda de l’infant i poden dur a la llar biberons o fruites triturades preparades.

5.3. Servei de menjador

Tots sabem la importància que té l’alimentació pel bon desenvolupament del nen/a d’aquesta edat. És per això que la llar vetlla per l’equilibri i la varietat dels seus menús. Mensualment es donarà el full dels menús als pares.

Els nens i nenes que necessitin una dieta especialitzada, l’hauran d’apuntar a l’agenda o dir-li a l’educadora, a poder ser, abans de les 9:30h.

Els infants nadons hauran de portar els biberons de casa. Un cop siguin suprimits, es demanaran el menú del centre.

El servei que gestiona el menjador és el càtering de l’empresa Ägora Catering. El menjar es fa a l’escola “El Cucurull” i hi ha dos menús: el sencer i el triturat.

Els infants faran migdiada de 13:00h a 15:00h, per tant, s’ha de respectar l’horari de descans de tots els infants.

5.4. El berenar

Per què els infants tinguin una dieta equilibrada, aconsellem a les famílies que suprimeixin la bollería industrial i els preparats i escullin posar de berenar als seus fills i filles entrepanets, fruita o iogurts.

5.5. Salut a l’escola

Per evitar contagis, els infants malalts han de quedar-se a casa fins la seva completa recuperació.

Si l’infant presenta febre (més de 37,5, diarrea, vòmits, o qualsevol virus) no podrà venir a la llar.

En cas d’accident, s’avisarà als pares o familiars i s’actuarà de comú acord.

5.6. Normes sanitàries

Dins de l’escola bressol, no es donaran antibiòtics si no es signa l’autorització i sense que disposem de recepta del metge, tot i que s’ha d’organitzar per tal de no fer-los coincidir amb l’estada a la llar d’infants.

Els nens/es malalts o que tinguin febre hauran de quedar-se a casa. Si la malaltia apareix durant el dia, s’avisarà als pares perquè vinguin a buscar a l’infant.

Els infants no poden assistir a la llar si presenten:

 • Febre (temperatura superior a 37,5 C).
 • Diarrea líquida o amb sang. Es podrà tornar a la llar quan hagi passat i les deposicions siguin normals.
 • Infeccions o nafres disseminades a la boca (estomatitis). Es podrà tornar a la llar un cop desapareguin les llagues.
 • Erupcions i altres alteracions de la pell. S’haurà de portar un certificat mèdic conforme no hi ha perill d’infecció.
 • Lleganyes amb pus groc (conjuntivitis). Es podrà tornar a la llar quan desapareguin les lleganyes.
 • En cas de patir una malaltia infecto-contagiosa (varicel·la, tuberculosis, xarampió...) cal portar l’alta del pediatre.
 • En cas de polls, el nen/a no podrà assistir fins que hagi realitzat el tractament complet contra aquest paràsit. Quan torni a la llar, haurà de portar el cap net.

5.7. Quotes

Les quotes es cobraran dins dels primers 10 dies de cada mes.

Mensualitat de Nadons i I1: 140 €.

I2: Gratuït.

Menjador a part proporcionat per l’empresa gestora del moment.

5.8. Participació de les famílies

Procurem que les famílies participin en tot allò que puguin i que nosaltres demanem puntualment (taller de les disfresses, portar retalls de diferents colors, dia del protagonista...).

5.9. Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius.

Les funcions principals del consell són l’aprovació, el seguiment i l’avaluació dels projectes que desenvolupen l’activitat educativa del centre. Funciona amb la normativa vigent.

Composició:

 • Director.
 • Representant de l’ajuntament.
 • Dues persones del sector educatiu.
 • Dues mares/pares.
 • Una persona de serveis.

Les seves funcions són:
Debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobre els temes proposats pel titular del centre (fer el seguiment del procés de preinscripcions i matrícules, aprovar i fer propostes al pla anual de centre, resoldre dubtes que es plategin durant el curs...).

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta