canlenfrdeitrues

Tràmits

Inscripció en el Padró Municipal d'Habitants

Per a què serveix?

 • Inscriure al fill/a nounat/a.
 • Canviar la residència al traslladar-se a aquest municipi des d'un altre.
 • Per omissió: quan el ciutadà resideix habitualment en aquest municipi i no hi figura, o desconeix figurar inscrit, en el Padró de cap altre municipi o en el Padró d'espanyols residents en l'estranger.

Termini de presentació:

En qualsevol moment.

Requisits previs:

 • Ser major d'edat o estar emancipat, en el cas dels menors d'edat.
 • Identificar al fill/a (si escau).

Documentació requerida:

Canvi de domicili o omissió

 • Autorització de la inscripció si en el domicili figuren empadronades altres persones o la titularitat de l'habitatge correspon a una persona distinta a la qual sol·licita l'alta.
 • Llibre de família, si es tracta de menors d'edat.
 • Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 • Document que acredita el títol d'ocupació de l'habitatge (escriptura de propietat / contracte privat de compravenda / contracte d'arrendament).
 • Passaport, NIE o targeta de residència, en el cas d'estrangers.

Naixement de fill/a

 • Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 • Llibre de família o certificat de naixença.
 • Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 • Passaport, NIE o targeta de residència, en el cas d'estrangers.

Lloc de presentació:

En el Registre General de l'Ajuntament, per correu certificat o a través del Registre Electrònic amb DNI electrònic o certificat digital (així com a través de qualsevol dels mitjans recollits en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú).

Termini de resolució i notificació màxim:

3 mesos.

Òrgan que resol:

L'Alcalde de l'Ajuntament.

Avís legal:

Termini de Notificació. El transcurs del termini màxim legal per resoldre un procediment i notificar la resolució es podrà suspendre quan hagi de requerir-se a qualsevol interessat per a l'esmena de deficiències o l'aportació de documents i altres elements de judici necessaris. També es podrà suspendre quan se sol·licitin informes preceptius a un òrgan de la mateixa o diferent Administració. En tot cas, s'estarà al que es disposa en l'article 22 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, sense perjudici de la resolució que l'Administració ha de dictar, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa legitima a l'interessat per entendre benvolguda la seva petició. El silenci tindrà efecte desestimatori en els supòsits en l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quines possibilitats tinc de recórrer si no estic conforme?

Recurs de reposició

 • Termini d'interposició: 1 mes.
 • Davant qui es recorre? L'Alcalde de l'Ajuntament.
 • Termini per a resoldre el recurs: 1 mes.

Recurs contenciós administratiu

 • Termini d'interposició: 2 mesos.
 • Davant qui es recorre?: El Jutjat del Contenciós-Administratiu.

Contra la resolució, es podrà interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'anunci o des que rebi la notificació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú, o recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació pel mateix, conforme al'article 46 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci. Tot això sense perjudici d'interposar un altre recurs que es consideri pertinent.

Contra la liquidació practicada, es pot interposar recurs de reposició tributari, davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 14 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Contra la resolució d'aquest recurs de reposició tributari es pot interposar recurs contenciós administratiu, tenint un termini de dos mesos a comptar de la recepció de la notificació de la resolució del recurs de reposició tributari i haurà interposar davant la Sala del Contenciós-Administratiu. Si no hi ha resolució expressa, tindrà un termini de sis mesos, a comptar de la data en què s'entén desestimat per silenci el recurs de reposició. Tot això sense perjudici d'interposar un altre recurs que es consideri pertinent.

Comparteix el contingut:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

C Joan Carles I, 15
-
43883 Roda de Berà

Tel: 977 65 70 09
-
Fax: 977 80 90 71

oac@rodadebera.cat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant, considerem que s'accepta la nostra política de cookies.