Models per omplir i imprimir

Instància de sol·licitud genèrica


Instància de devolució de fiances

Sol·licitud de fraccionament o ajornament de liquidacions

Autorització per la consulta a l'Agència Tributària

Sol·licitud de canvi de domicili fiscal

Model d'autorització per recollir documents i realitzar tràmits


Instància de sol·licitud de llicència urbanística / Comunicació prèvia d'obres menors

Instància de comunicació d’obres de condicionament dels locals (per dur a terme activitat econòmica Annex I i Annex II)

Instància de comunicació de la utilització i ocupació d’edificis i construccions

Sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública

Sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública amb terrasses

Sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública per obres

Sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública per al mercat setmanal dijous

Sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública per al mercat passeig Marítim

Sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública per al mercat dissabtes tarda


Sol·licitud de llicència Gual

Annex 1: Senyalització dels guals

Annex 2: Gual vehicle T-2 "Manresa"

Annex 2: Gual vehicle T-3 "C-10"


Declaració responsable per a la sol·licitud de la bonificació de l’ICIO per instal·lació de panells solars


Sol·licitud de revisió del rebut de l'aigua

Sol·licitud d'instal·lació d'un comptador d'aigua provisional

Sol·licitud d'instal·lació d'un comptador d'aigua definitiu

Sol·licitud de baixa d'un comptador d'aigua

Sol·licitud de reclamació fuita d'aigua

Declaració responsable sobre les fuites d'aigua

Sol·licitud tarifa reduïda 25% de la taxa d’aigua, escombraries i clavegueram

Declaració responsable de la No Subjecció de la taxa d’escombraries comercials o industrials.

Sol·licitud de connexió de clavegueram


Sol·licitud de la targeta municipal de transport per a persones jubilades i pensionistes


Sol·licitud d'ús de l'àrea recreativa "Els Llimoners"


Sol·licitud d’autorització o renovació de targetes d’armes d’aire comprimit, d’airsoft i paintball

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta