canlenfrdeitrues

Tràmits

 

Objecte

L’ús turístic dels habitatges està sotmès a comunicació municipal prèvia d’inici d’activitat.

En virtut de la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’habitatge, turisme i consum, la Generalitat va dictar el decret 159/2012, de 20 de novembre, de regulació dels establiments d’allotjament turístic i habitatges d’ús turístic.

Els habitatges d’ús turístic són habitatges l’ús dels quals és cedit en la seva totalitat a tercers en condicions d’immediata disponibilitat per a una estada de temporada, en règim de lloguer o sota qualsevol altra forma que impliqui contraprestació econòmica. Els llogaters, però, no poden convertir l’habitatge en llur domicili principal ni secundari.

Els habitatges d’ús turístic se cedeixen unitàriament, en la seva totalitat. No se’n permet la cessió de forma segregada. Als efectes d’aquest Decret es considera estada de temporada tota ocupació de l’habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l’habitatge es cedeix dues o més vegades dins el període d’un any.

El propietari o propietària de l’habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar a usuaris, veïns i administracions competents un telèfon de contacte, propi o d’una tercera persona que pugui atendre de manera immediata comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.

La persona titular de la propietat o, si s’escau, la persona intermediària, ha de garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.

Tots els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia de l’òrgan competent en matèria de consum de la Generalitat.

Els ajuntaments han de trametre a la Generalitat les altes d’habitatges d’ús turístic existents en el seu terme, així com les baixes produïdes.

El títol serà vigent durant la vigència de la cèdula d’habitabilitat.

És obligatòria la regularització d’aquest tipus d’allotjament. Això ha de permetre elaborar un registre dels habitatges d’ús turístic (HUT), que serveixi de reconeixement com a activitat lícita, amb la intenció de millorar la qualitat i eliminar les males pràctiques i les situacions irregulars d’aquesta cada cop més important oferta turística en el nostre país. De la mateixa manera, aquesta regularització ha de permetre la correcta aplicació de les taxes turístiques corresponents.

Qui ho pot demanar?

 • La persona física o jurídica propietària o titular d’un dret reial que comporti el dret de gaudi d’un habitatge que no sigui la seva residència habitual.
 • Un intermediari, representant autoritzat.

Període de presentació

Durant tot l’any, però sempre amb caràcter previ a l’ús turístic de l’habitatge. En cas de presentació presencial, de dilluns a divendres, durant l’horari d’atenció al públic, de 9 a 14 hores.

Termini de la tramitació

Al moment. La presentació de la documentació habilita l’inici de l’activitat i l’ús de habitatge com a habitatge turístic; no, en canvi, la presentació incompleta d’aquesta comunicació.

Lloc de presentació de la documentació

 • Presentació presencial: Registre d’entrada de l’Ajuntament de Roda de Berà, Oficina d’Atenció al Ciutadà. Edifici de l’Ajuntament, Carrer Juan Carlos I, 15, 43883, Roda de Berà.
 • Presentació telemàtica: en breu s’habilitarà l’oficina virtual mitjançant la que efectuar la comunicació i presentar la documentació.

Documentació a presentar

 • Escrit de declaració responsable, segons model normalitzat.
 • Còpia del DNI/CIF/NIE de la persona que comunica.
 • Còpia del DNI/CIF/NIE del representant legal o intermediari acreditat.
 • Document acreditatiu de la referència cadastral.
 • Declaració responsable conforme l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat i conforme la destinació a l’ús turístic no està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal. En el supòsit que hagi estat encomanada la gestió de l’habitatge, el document de comunicació prèvia contindrà, a més de l’anterior:
 • Dades de la persona gestora.
 • Declaració responsable conforme la persona gestora disposa de títol suficient del propietari per a la gestió de l’habitatge.

Cost del tràmit en aquesta Corporació

Segons ordenança fiscal vigent.

Règim de recursos

Els actes administratius en els que es dona l’assabentat als escrits de comunicació per a habitatges d’ús turístics posen fi al procediment administratiu. És d’aplicació el règim ordinari de recursos establert per la llei 30/1992, de 28 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

Llistat d'Habitatges d’Ús Turístic

Consulta aquí la llista actualitzada dels habitatges d’ús turístic registrats a Roda de Berà:
Guia oficial d'establiments turístics

Més informació

Departament d'Urbanisme  
C. Joan Carles I, 15
Tel. 977 65 70 09 ext. 159. 
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Comparteix el contingut:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

C Joan Carles I, 15
-
43883 Roda de Berà

Tel: 977 65 70 09
-
Fax: 977 80 90 71

oac@rodadebera.cat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant, considerem que s'accepta la nostra política de cookies.