Aquest Pla dona suport al compliment de les línies estratègiques fixades pel mandat dels anys 2022 i 2023.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a l’article 8.1 la necessitat d’elaborar un Pla Estratègic de Subvencions que expressi la connexió entre els objectius i els efectes que es pretenen assolir amb l’aplicació de les subvencions, els terminis necessaris per a la consecució dels objectius establerts, juntament amb una previsió dels costos i les fonts de finançament de les subvencions, tot supeditat al compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.

Aquest Pla té com a finalitat dotar d’una major transparència la despesa pública que tingui caràcter de subvenció, tot aconseguint un increment dels nivells d’eficiència i eficàcia en la seva gestió.

La naturalesa del Pla és la d’instrument de gestió de caràcter programàtic sense rang normatiu. La seva virtualitat es desplega a l’àmbit intern de l’Ajuntament, sense incidència directa en els particulars i no crea, d’aquesta forma, ni drets ni obligacions.

La seva efectivitat queda condicionada a l’establiment de les diverses línies de subvencions, atenent, entre d’altres condicionants, a la disponibilitat pressupostària de cada exercici, i al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.

No obstant, la seva aprovació fixa una línia a seguir per la Corporació Municipal en el foment d’activitats d’interès general.

Podeu descarregar el Pla íntegre aquí.

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta