canlenfrdeitrues

Tràmits

Ordenances fiscals

Modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021. Anunci de l'aprovació final.


Impostos

1Impost sobre béns immobles

2Impost sobre activitats econòmiques

3Impost sobre vehicles de tracció mecànica

4Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

5Impost sobre construccions, instal·lacions i obres


Taxes

6Taxa per expedició de documents administratius

7Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

8Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats

9Taxa per prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local

10Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

11Taxa pel servei de clavegueram

12 Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries

13Taxa pel subministrament d'aigua

14Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament

15Taxa pel servei de prevenció d'incendis i de protecció general de persones i béns

16Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

17Taxa per ocupació de terrenys d'us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

18Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

19Taxa per servei de la Llar d'infants

20Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports

21Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres.

22Taxa pel trànsit de vehicles pesants pels camins públics

23Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic

24Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

25Taxa per l'utilització de l'escut del municipi

26Taxa per la llicència d'autotaxi i altres vehicles de lloguer

27Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat

31Taxa pels serveis d'inscripció en el registre censal d'animals de companyia i llicències per tinença de gossos potencialment perillosos

32Taxa per aprofitament especial de les dependències municipals amb motiu de la celebració civil de casaments a l'Ajuntament


Preus públics

28Ordenança General reguladora dels preus públics


Contribucions especials

29Ordenança General de contribucions especials

30Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals


Reglament regulador dels guals per l'entrada i sortida de vehicles

Reglament regulador dels guals

Annex 1. Senyalització dels guals

Annex 2. Model T-2 "Manresa"

Annex 2. Model T-3 "C-10"

 
 

Altres ordenances

Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana

Ordenança municipal de circulació, trànsit i seguretat viària

Ordenança municipal d'ús de les platges de Roda de Berà

Ordenança municipal de camins i vies rurals

Ordenança reguladora dels horaris dels establiments comercials oberts al públic

Ordenança general de subvencions

Ordenança reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l'àmbit territorial del municipi de Roda de Berà.

Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació

Ordenança municipal sobre la garantia de reposició dels elements urbanístics de les construccions, instal·lacions i obres

Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres

Ordenança municipal per la protecció del medi ambient contra l'emissió de sorrolls i vibracions (en revisió)

Ordenança municipal per la contenció de la plaga del morrut roig de les palmeres

Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre (Aedes Albopictus)

Ordenança reguladora de l'ús de l'àrea recreativa “Els Llimoners” de Roda de Berà

Reglament regulador del registre municipal d'entitats i associacions.

Reglament de funcionament intern de l'Hotel d'Entitats.

Normativa d’ús per la instal·lació de l’Skatepark

Ordenança Municipal reguladora de l'ocupació de les vies públiques i els espais destinats a l'ús públic

Reglament del servei públic de Cementiri Municipal

Ordenança municipal de tinença d’animals.

Comparteix el contingut:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

C Joan Carles I, 15
-
43883 Roda de Berà

Tel: 977 65 70 09
-
Fax: 977 80 90 71

oac@rodadebera.cat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant, considerem que s'accepta la nostra política de cookies.