L'Alcalde

Pere Virgili Domínguez


Els Tinents d'Alcalde

L'alcalde pot delegar funcions als regidors i les regidores per tal de fer més efectiva la tasca de govern.

 • 1a tinència d'alcaldia: Maria Teresa Ferré Colet
 • 2a tinència d'alcaldia: Gerard Solé Sánchez
 • 3a tinència d'alcaldia: Frederic Royuela Ampurdanès

Les Regidories

Els Regidors i Regidores són nomenats per l’Alcalde, als quals encomana un àrea o regidoria del govern municipal.

 • Àrees de Cultura, Acció Social i Gent Gran: M. Teresa Ferré Colet.
 • Àrees d'Urbanisme i Obres Públiques i Serveis Municipals: Manel González Jiménez.
 • Àrees de Serveis Interns, Recursos Humans, Medi Ambient, Turisme i Noves Tecnologies: Frederic Royuela Ampurdanès.
 • Àrees d’Hisenda, Esports, Joventut i Infància: Gerard Solé Sánchez.
 • Àrees d'Ensenyament, Comerç, Ocupació, Dona i Igualtat: Rosana Dorantes Leal.
 • Àrees de Festes, Sanitat, Ciutadania i Entitats i Transparència i Bon govern: Remei Gavaldà López.

Alcaldia es reserva les competències i potestats no delegades expressament encap regidor o regidora ni en la Junta de Govern Local:

 • Àrees de Comunicació i Seguretat ciutadana: Pere Virgili Domínguez.

Anunci de la organització municipal


El Ple de la Corporació

El formen els 13 regidors i regidores escollits pels ciutadans a les eleccions municipals i és l'òrgan màxim de representació política del municipi. El presideix l'alcalde o alcaldessa. Cada mes té lloc una sessió plenària ordinària i, de manera puntual, també es realitzen sessions extraordinàries.

Convocatòries del Ple

Actes de les sessions ja celebrades

Més informació: Seu electrònica


Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple.

 • President: Pere Virgili Domínguez
 • Vocal: M. Teresa Ferré Colet
 • Vocal: Gerard Solé Sánchez
 • Vocal: Frederic Royuela Ampurdanès
 • Vocal: Remei Gavaldà López

Competències de la Junta de Govern local

Resolució de delegació de competències i atribucions Junta de Govern Local


Altres Òrgans Complementaris Interns

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta