En compliment dels articles 18 i 19.1 de la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954, i articles concordants del seu Reglament (Decret de 26 d'abri de 1957, s'obre un període d'informació pública de quinze dies hàbils partir de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado, sobre la relació de béns i drets afectats per l'execució de les obres definides en el projecte de referència, a fi que qualsevol persona pugui aportar per escrit les dades oportunes per a rectificar possibles errors de la relació que es publica en aquest anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d'ocupació.

Descarrega aquí l'anunci d'Adif amb la relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta