Notícies

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de març.

L'Ajuntament de Roda de Berà ha iniciat el procés de selecció per a la creació d'una borsa d'agents de policia. Els aspirants que passin a formar part d'aquesta borsa, amb caràcter interí, cobriran substitucions derivades de qualsevol necessitat d'absència, suplència, acumulació de tasques, servei de platges, o vacants temporals que puguin donar-s'hi a la plantilla de la Policia Local.

Per perdre part del procés caldrà complir una sèrie de requisits, els quals es detallen a les bases de la convocatòria, com és el cas de posseir la nacionalitat espanyola; tenir una alçada mínima d'1,65 metres en el cas dels homes i 1,60 metres les dones; no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions; no haver estat condemnat/da per cap delicte; o estar en possessió dels permisos de conducció A1 i B, entre d'altres, els quals s'hauran de complir i acreditar a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La selecció dels aspirants es farà per concurs oposició lliure, que consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits i nivell d'experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la superació de les proves corresponents. La primera fase, la d'oposició, obligatòria i eliminatòria, constarà de cinc proves. La primera de coneixement de la llengua catalana, corresponent al nivell B, només per aquells que no acreditin estar en possessió del certificat de nivell B o superior; una segona d'aptitud física, la qual té per objecte comprovar les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l'aspirant; i una prova teòrica cultural, basada en el temari que s'indica a les bases. En aquesta fase també s'haurà de superar una prova sobre cultura general i un exercici psicotècnic.

Pel que fa a la fase de valoració de mèrits, el tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment, quan a la seva experiència, a les titulacions acadèmiques, a la formació professional, recompenses i distincions, o els permisos de conduir que té l'aspirant. Finalment es durà a terme una entrevista personal.

Els aspirants interessats hauran de presentar la sol·licitud, acompanyada de tota la documentació requerida i del justificant de pagament dels drets d'examen –d'un valor simbòlic de 6 euros-, abans del 30 de març.

Bases de la convocatòria publicades al BOPT.

Sol·licitud per participar en el procés de selecció 2017.

Comparteix el contingut:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta

C Joan Carles I, 15
-
43883 Roda de Berà

Tel: 977 65 70 09
-
Fax: 977 80 90 71

oac@rodadebera.cat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant, considerem que s'accepta la nostra política de cookies.