El Ple de l’Ajuntament de Roda de Berà, en la sessió ordinària de data 23 de desembre de 2020, va aprovar inicialment el “Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable a Roda de Berà”, redactat per l’empresa Socade Engineering Solutions.

De conformitat amb l'article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, se sotmet a informació pública durant el termini de 30 dies, a comptar des de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Durant aquest termini, el Pla Director d’Abastament d’aigua potable a Roda de Berà, podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals, perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Descarrega aquí el Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable a Roda de Berà.

Comparteix:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta