Tràmits

L’Ajuntament de Roda de Berà, al capítol 4, transferències corrents, té consignades al pressupost municipal les subvencions nominatives següents:

 • FIC-CAT
 • Entitat Urbanística Roc de Sant Gaietà
 • Associació de Jubilats i Pensionistes de Roda de Berà.
 • Associació de Protecció Civil
 • Associació Rodagat
 • Associació de Comerciants
 • AMPA Escola Salvador Espriu
 • AMPA Escola Cucurull
 • AMPA IES Roda de Berà

Quina documentació cal aportar:

Model 1. Memòria de l'activitat a realitzar pel qual es sol·licita la subvenció.

Model 2. Pressupost desglossat de l'activitat a realitzar pel qual es sol·licita la subvenció.

Model 3. Declaració responsable relativa a les obligacions establertes a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència. (AMPES).

Model 4. Certificat expedit pel secretari /a de l’entitat on es faci constar el seu representant legal i la resta de membres de la Junta Directiva, el nombre toral de socis de l’entitat/associació i si s’escau persona/es autoritzades per a dur a terme les gestions necessàries en relació a la subvenció sol·licitada.

Model 5. Declaració responsable de la/es assegurança/ces contractada/es per l’entitat.

Model 6. Certificat bancari acreditatiu del compte corrent o llibreta en la qual s’ha d’ingressar l’import de la subvenció.

Model 7.Declaracions de les obligacions dels beneficiaris de subvencions.

Model 8. Declaració de les obligacions de transparència (obligatori per concessió subvencions nominatives de mes de 10.000€).

Model 9. Autoritzacions.


Els obligats electrònics han d’efectuar el tràmit a través de la Seu Electrònica: rodadebera.eadministracio.cat


Obligats electrònics

L'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment ADMINISTRATIU comú de les Administracions Públiques , exposa que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per efectuar qualsevol tràmic del procediment administratiu els subjectes següents:

 1. Les persones Jurídiques.
 2. Les entitats sense personalitat jurídica.
 3. Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual és requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les AAPP en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la Propietat i mercantils.
 4. Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
 5. Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada administració.

Comparteix el contingut:

Roda de Berà Ràdio

Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca

Museu de la Ràdio Luis del Olmo

Punt d'Informació Juvenil

TOP20 - Reconeixement Administració Oberta

C Joan Carles I, 15
-
43883 Roda de Berà

Tel: 977 65 70 09
-
Fax: 977 80 90 71

oac@rodadebera.cat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant, considerem que s'accepta la nostra política de cookies.